Hvis du skal sælge

Guide til salg af din andel.

Salg af en andel foregår mellem sæl­ger, køber, bestyrelsen og admin­is­tra­tio­nen. Desu­den skal der en pro­fes­sionel vur­der­ing til, samt andre prak­tiske forord­ninger. Læs mere i neden­stående guide til salg.

 

Hvis du vil sælge din andel skal du:

1. Informere bestyrelsen at du vil sælge. I forenin­gen er der en intern ven­teliste med andelsha­vere, der kan være inter­esseret i at købe din andel. Bestyrelsen vil kon­tak­te ven­telis­ten. I følge vedtægterne må der ikke sælges inden ven­telis­ten er blevet spurgt og hvis man væl­ger, at sænke prisen for ande­len med mere end 10 % skal ven­telis­ten spørges igen.

2. Kon­takt admin­is­tra­tor. Forenin­gen har ved­taget at bruge pro­fes­sionel vur­der­ings­mand ved over­dragelse af andele. Admin­is­tra­tor hen­vis­er en vur­der­ings­mand, som der aftales tid med. Ønsker man et bestyrelsesmedlem med ved vur­derin­gen, aftales det med bestyrelsen. For­målet med vur­derin­gen er at vur­dere evt. forbedringer og evt. ned­slid­ning af ande­len. Vur­derin­gen er oblig­a­torisk og koster ca. 5000 kr. Udgiften deles mellem køber og sælger.

Oblig­a­torisk er også gen­nem­gang af VVS- og el-instal­la­tion­er. Det er sæl­ger der også afhold­er disse udgifter. Er der ikke fore­taget disse gen­nem­gange, har den nye køber mulighed for at gøre det inden­for 14 dage efter over­dragelse og kan sende reg­nin­gen til sæl­ger. Prisen kan variere og er der ulovlige instal­la­tion­er der skal udbedres er det også for sæl­gers regning.

Hvad er andelsprisen:

Andel­sprisen reg­nes ud ved at finde andel­skro­nen, som ved­tages ved gen­er­al­for­sam­lin­gen og står i refer­atet af den sen­este gen­er­al­for­sam­ling. Andel­skro­nen ganges med det beløb, der står på for­si­den af andels­be­viset. Er dit andels­be­vis blevet væk, så kon­takt administrator.

Evt. forbedringer ligges oven i prisen.

Gode råd til salg:

De fleste andele sælges i dag vis ejen­domsmæ­gler, men det er bestemt ikke et krav. Det står en frit for at sælge gen­nem f.eks. Den Blå Avis eller via opslag på inter­net­tet, fysiske opslag osv.. Det kan f.eks. være en god ide at lave et opslag i opgan­gene om at man ønsker at sælge. Lej­lighed­er til salg vil også annon­ceres her på hjemmes­i­den. Der kan være mange penge at spare ved at forsøge at sælge selv og vi bor i et attrak­tivt kvarter, så det er forsøget værd.

3. Når du har fun­det en køber, udfærdi­ger admin­is­tra­tor en over­dragelsesaf­tale, hvor reglerne omkring afreg­n­ing, ind­sigelse m.v. fremgår. Udgiften til over­dragelsesaf­tal­en udgør i 2012: 6875,- kr., der betales af køber.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.