Skrald

Skraldesug

Forenin­gen del­er et skraldesug med de omkring­liggende foreninger. Poserne der anbe­fales til sug­et er

15 liters pos­er, der for at undgå lugt­gen­er, skal lukkes til inder de smides i skraldesug

et. Hvis man benyt­ter almin­delige pos­er bør man kun fylde dem halvt op og huske at lukke dem til. Grun­den til stør­relsen er så vigtig, er at poserne sug­es gen­nem et rørsys­tem ud til vejen i Livjæger­gade. Der­for skal piz­z­abakker og andet pap rives i stykker og ligeledes lægges i affald­spos­er. Løst affald er svært at få sug­et ud og lukker man ikke

Skraldesug

I 2012 blev to nye skraldesug etableret i gården.

poserne eller blot smider affald løst i, kan det risikere ikke at blive sug­et med ud i skralde­bilen. I værste fald stoppes suget.

Sug­et tømmes ca. en gang om ugen. Skulle sug­et være stop­pet eller fyldt må man ikke sætte affaldet i går­den, men opbe­var­er det indtil sug­et virk­er igen, eller er blevet tømt.

 

Storskrald

Storskrald kan bestilles gen­nem bestyrelsen. A/B Hol­steins­gade 36–38 del­er storskrald med de andre foreninger i karréen.Desværre er der intet storskrald­srum, så storskrald skal opbe­vares i lej­lighe­den indtil storskrald­scon­taineren ankom­mer. Alter­na­tivt kan man selv komme af med storskrald på gen­brugsplad­sen. Adressen er Ver­munds­gade 47A, 2100 Køben­havn Ø.

Storskrald­scon­tainere sættes som regel på hjør­net af Livjæger­gade og Holsteinsgade. 

Elek­tron­ikaf­fald sættes ved siden af containeren.

 

 

 

Farligt affald hentes af en særlig affalds­bil. Det opl­yser Køben­havns Kom­mune et par gange om året ved at sende en oplysnings­brev ud med posten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.