Håndværkere

Forenin­gen bruger nogle få hånd­værkere, som har vist sig at være gode samar­be­jdspart­nere. For at være sikre på kvaliteten af arbe­jdet, anbe­faler vi at andelshav­erne gør brug af disse hånd­værkere. Find­er man deres arbe­jde util­fredsstil­lende må man gerne under­rette bestyrelsen.

 

Håndværkere:

VVS:

Reene Jensens Eftf. v. Per Rov­elt: 35380989/40380989

Døgn­vagt kun i akutte til­fælde: 40340989, min. 1500.- kr.

——————————————————————————————————————

Elek­trikere:

Jør­gen Holst ApS: 33147893

Fred­eriks­berg El: 35395133

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.