Varmen er tændt igen

Så er varmesæ­so­nen over os igen. Denne gang bliv­er var­men fordelt af en splin­terny ener­gi-rigtig pumpe — så ved I det.

Det er som altid en god ide at lufte sine radi­a­tor­er ud. Hvis man har glemt hvad det går ud på, så er der en handy­man video her:

hvem piller ved varmen?

Der er plud­seligt blevet tændt for var­men. Det er lidt for tidligt og det er ikke menin­gen.

Hvis der er hånd­værkere eller andet godt­folk i bygnin­gen, der roder i fyrrum­met og ikke helt har styr på det, skal de kon­tak­te Morten på 24822629.

Hvis man er hjemme og har mulighed for at stikke hov­edet ned i fyrrum­met og se hvem der pusler med var­men, må man godt gøre opmærk­som på oven­stående.

mvh

Morten

Arbejdsdag d. 21. maj

Lørdag d. 21. maj hold­er alle foreningerne i gård­lauget arbe­jds­dag og vi er selvføl­gelig med og afhold­er sam­tidigt forårets arbe­jds­dag. Det bliv­er noget med at ordne går­den med leg­e­huset og rengøring i opgange og fælle­sareal­er og nogle flere ting.
Mere info føl­ger på opslag i opgan­gene inden længe.

Man må meget gerne rydde op på bag­trap­perne inden da, og det skal for god ordens skyld slås fast at der på grund af brand­sikker­hed skal bag­trap­per holdes far­bare.

Der kom­mer storskrald­scon­tain­er til arbe­jds­da­gen.

Sæt navn på kælder/loftsrum inden d. 1. april

Vi skal have overb­lik over kælder og loft­srum. Der­for vil vi bede jer om at skrive jeres lej­lighed­snum­mer på jeres kælder eller loft­srum.

På hver dør find­er I et stykke gråt gaffa­t­ape, hvor I kan skrive f.eks.: 36 2.tv

Rum der ikke er mark­eret inden d. 1. april 2016 vil indgå i fordel­ing til de beboere, der ikke har et rum.

Hvis nogle råder over flere rum, vil bestyrelsen kon­tak­te ved­k­om­mende mhp. en mere fair fordel­ing.

Har I spørgsmål så kon­takt Tor­ben Kofod i nr. 36, 2.tv.

Med de bed­ste inten­tion­er
Bestyrelsen