Varmen er tændt — tid til at udlufte radiatorer

Kulden kom­mer lis­tende og var­men sat på igen.
Det bety­der også at det er en god ide at lufte radi­a­tor­erne ud, så der kom­mer mak­si­mal varme på. Hvis det er sort snak, så se denne fine video med instruk­tion­er om hvor­dan du får ven­tilen til at fun­gere kor­rekt og lufte radi­a­toren ud:

Opdatering om manglende afhentning af skrald

Hej alle sam­men .

Vi kan forstå at der har været nogle frus­tra­tioner angående man­glende afhent­ning af skrald. Købe­havns Kom­mune har skiftet skralde­fir­ma, og i ind­køringspe­ri­o­den har der været nogle prob­le­mer.
Vi har skrevet ind og for­t­alt at der ikke bliv­er afhen­tet skrald — og håber de løs­er dette hur­tigst muligt.
I kan selv se hvornår næste plan­lagte afhent­ning skal være her: http://www.kk.dk/affald — vælg adresse og kalen­der. I skal også være mere end velkomne til at skrive ris/spørgsmål ind til dem hvis I oplever prob­le­mer med afhent­ning af skrald — det skad­er sikkert ikke at de får mere end en hen­ven­delse.

Vi har også — på foran­led­ning af beboere i nogle af stuele­j­lighed­erne — hen­vendt os til Gård­lauget med spørgsmål om mulighe­den for at bygge et skraldesta­tiv i midten af går­den — så ikke alle skralde­con­tainere skal stå ovre hos os.

Mvh Ida/Bestyrelsen

Rørrenovering i opgang 38

Husk det er i mor­gen Green­pipe beg­y­n­der rør­ren­over­ing i opgang 38. Er du ikke hjemme i dag­timerne de næste 14 dage, så aflever en nøgle til Morten (36, 5. th.)

Har du glemt hvad det han­dler om kan du læse mere: HER

Varsel om rørrenovering i opgang 38

Det er med stor glæde, at vi kan informere jer om at Green­pipe kom­mer og ren­over­er van­drørene i opgang 38 i peri­o­den d. 22. sep­tem­ber — 2. okto­ber 2015.

Van­drørene i lej­lighed­erne bliv­er renset og pås­murt et plas­tik­lag ind­vendigt, hvilket bety­der at vi får næsten nye rør (i hvert fald ind­vendigt set). Det er en rimelig smerte­fri pro­ces set i forhold til en tra­di­tionel udskift­ning af van­drør — og meget bil­ligere.

Det var den pro­ces som opgan­gen i 36 fik fore­taget sid­ste år, hvor alle van­drør i kælder og loft sam­tidigt også blev udskiftet til helt nye rør. Det var et godt pro­jekt, men det blev ikke fore­taget i 38, da vi havde fået at vide rørene i 38 var i god stand og kunne vente 10 år med udskift­ning. De er også pænere uden­på, men det viste sig at de var ligeså tilka­lkede og rustne som i 36.
På gen­er­al­for­sam­lin­gen blev fremvist et stykke van­drør, hvor man kunne undre sig over hvor­dan van­det egentlig kom igen­nem. Vandtrykket har også været markant min­dre især til ven­stre i 38, efter ren­overin­gen. Det skyldtes sandsyn­ligvis et højere vandtryk fra de nye rør i resten af huset, sat­te skub i kalk-prop­perne i van­drørene i 38.

Nu har vi fået finan­sier­ing på plads og det er så heldigt at Green­pipe havde et pro­jekt i nærhe­den og kunne presse os ind i kalen­deren allerede her i sep­tem­ber. I hver lej­lighed kom­mer dørene til at stå åbne i et par døgn i dag­timerne, mens ren­snin­gen står på og det er sjo­vere mens vejret stadig er ok lunt.

Der deles mere infor­ma­tion ud i postkasserne i dag og opslag sættes op. Der står en række prak­tiske ting omkring udlev­er­ing af nøgler, brug af vand og toi­let i peri­o­den, som I meget gerne må læse.
Det er Morten Lan­der Ander­sen (24822629) der er tovhold­er på pro­jek­tet. I skal være meget velkomne til at ringe og stille spørgsmål. Man kan også ringe til Søren Ibsen fra Green­pipe på tlf.: 40561976.

med ven­lig hilsen
Bestyrelsen

Læs mere om Green­pipe.

Infor­ma­tions­brevet kan også læs­es her:

Infor­ma­tions­brev Green­pipe

Billed­er af processen:
Neden­for kan I se hvor­dan rørene i 36, så ud før ren­over­ing, efter ren­sning og efter de er blevet coat­ed med plas­tik. Billed­erne er taget af Green­pipe med et lille kam­era skub­bet ind i rørene.

 

før1renset

coated2

Nu er det sommer!

Skulle nogen være i tvivl, så er det som­mer nu, for­di vi har lukket for var­men for denne omgang. Det gør vi hvert år for at spare en masse penge.
Der bliv­er tændt igen, når vin­teren kom­mer. Det kan man vente på i åndeløs spænd­ing, men indtil da nyd som­meren.

Mvh.

Bestyrelsen

Husk nu fest og arbejdsdag d. 9. maj

Lørdag d. 9. maj 2015 afhold­er vi arbe­jds­dag med efter­føl­gende fes­tlig hygge.

Bestyrelsen sørg­er for mad og drikke fra kl. 15.

Har du forslag eller ønsker til hvilket arbe­jde der skal laves, så giv besked til for­mand Ida i 38, 2. th. — tlf.: 27850296

Giv svar om du/I kom­mer inden 1. maj — også til Ida.

Håber vi ses.

Mange hilsen­er
Bestyrelsen

Sommerfest og arbejdsdag 9. maj

Lørdag d. 9. maj 2015 afhold­er vi arbe­jds­dag med efter­føl­gende fes­tlig hygge.

Bestyrelsen sørg­er for mad og drikke fra kl. 15.

Har du forslag eller ønsker til hvilket arbe­jde der skal laves, så giv besked til for­mand Ida i 38, 2. th. — tlf.: 27850296

Giv svar om du/I kom­mer inden 1. maj — også til Ida.

Håber vi ses.

Mange hilsen­er
Bestyrelsen