Om foreningen og at være andelshaver

Facade Holsteinsgade 38

A/B Hol­steins­gade 36–38 er en lille foren­ing bestående af 24 andelsha­vere. Forenin­gen har en pro­fes­sionel admin­is­tra­tor og bestyrelse. Forenin­gen har ikke en vicevært og de ting som en vicevært tager sig af står forenin­gens beboere selv for.

 

 

Det er således de enkelte etagers ans­var at trap­pel­y­set på eta­gen virk­er. Så er pæren sprunget så er det dig og din nabos ans­var at skifte den.

Bestyrelsen køber større parti­er af lyspær­er, der kan find­es i cykelkælderen, men ellers kan man selv købe pær­er og få refun­deret belø­bet hos forenin­gens kasser­er. Husk kvittering.

Forenin­gens fælle­sareal­er og instal­la­tion­er går også ind i lej­lighed­erne. Van­drette van­drør hør­er til lej­lighe­den og er beboerens eget ans­var, mens de lodrette van­drør hør­er til forenin­gens. Der­for er det afgørende, hvis der skulle opstå et hul i et van­drør, hvor hul­let befind­er sig i forhold til om det er ens egen eller forenin­gens for­sikring der dækker. Kon­takt bestyrelsen i alle til­fælde, da det er bestyrelsens ans­var et vedlige­holde og før­er tilsyn med disse instal­la­tion­er. Vigtigt når du skal lave VVS arbe­jde og skal udskifte eller skær­er i van­drørene: Alle vores van­drør er relinet af Green­pipe. Det vil sige at ind­vendigt er de renset og fodret men en belægn­ing, som skal behan­dles efter denne MANUAL. Det skal du informere VVS instal­latøren om. Hvis man ikke gør det, kan det ødelægge dine vandrør.

Vin­duer er forenin­gens fælle­se­je og er dækket af forenin­gens for­sikring. Dog er punk­terede ter­morud­er ikke en del af for­sikrin­gen, men må betales af forenin­gens egen kasse. Det er op til bestyrelsen, at sætte sådanne arbe­jder i gang.

Hvis man overve­jer at ombygge eller på anden måde fore­tage ændringer i instal­la­tion­er i lej­lighe­den, skal bestyrelsen ori­en­teres. Bestyrelsen har erfaringer med sådanne pro­jek­ter og adgang til byggeteg­ninger. Man må først gå i gang med sådanne pro­jek­ter, når bestyrelsen har givet tilladelse.

iskrystallerSneryd­ning er også beboernes eget ans­var indtil videre. I prak­sis er det været bestyrelsen der står for rydningen.

Bestyrelsen arran­gere en til to arbe­jds­dage om året, hvor forskel­lige rengøring­spro­jek­ter fore­tages. Typisk er det hov­e­drengøring af opgan­gene, som ikke er med i den trappevask, forenin­gen betaler. Det er også ord­ning af for­tovsareal­er og går­dareal­er. Men først og fremmes er det hygge, og en god måde at møde sine medandelshavere.

Andelsha­vere i forenin­gen har bopæl­spligt. Det vil sige, at lej­lighed­erne ikke må stå tomme i læn­gere peri­oder. Det kan lade sig gøre at frem­le­je sin lej­lighed. Bemærk at lejeloven ikke gælder i en andels­foren­ing. Det er kun forenin­gens vedtægter der gælder. Ved en evt. frem­le­je er det bestyrelsen, der giv­er tilladelsen.

Huslejestigning.

Forenin­gen har i flere år haft en stign­ing i husle­jen hvert år ved årsskiftet på 2%. Det svar­er til infla­tio­nen og den generelle pris­stign­ing som hånd­værk­erne koster.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.